Stavební povolení

Napsal dne 11. 02. 2011

Nemáte dostatek informací o stavebním povolení? Pak čtěte!

Podle nového stavebního zákona lze některé domy stavět bez stavebního povolení, pouze na základě ohlášení stavby. Tohoto institutu lze využít, pokud stavíte dům o rozloze do 150m2 s nejvýše dvěma nadzemními podlažími, podkrovím a sklepem na stavebním pozemku, kde lze legálně stavět.

Pokud stavíte rodinný dům o více než dvou nadzemních podlažích nebo o rozloze větší než 150m2, podléhá stavebnímu povolení, a proto je nezbytné si jej zajistit ještě před realizací stavby. Stavební povolení je uděleno na základě stavebního řízení a jsou v něm stanoveny podmínky pro provádění stavby.

Ohlášení stavby

Pro ohlášení stavby budete potřebovat formulář, který je dostupný na každém stavebním úřadě nebo na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj. V tomto formuláři je třeba vyplnit údaje o sobě jako stavebníkovi, o vlastním pozemku, o sousedních pozemcích, o rozsahu a účelu stavby, a také o tom, jakým způsobem a jak dlouho bude stavba realizována.

Seznam dokumentů, které je třeba přiložit k ohlášení stavby:

 • doklad prokazující právo k pozemku nebo ke stavbě, pokud není ověřitelné                v katastru nemovitostí
 • plná moc v případě zastupování stavebníka
 • seznam a adresy vlastníků sousedních pozemků a staveb na nich
 • doklad o informování  vlastníků sousedních podzemků u staveb ohlašovaných

                podle § 104 odst. 1 stavebního  zákona

 • u staveb prováděných svépomocí podle okolností písemné prohlášení                 stavbyvedoucího, že  bude řídit provádění stavby nebo odborníka, že bude provádět stavební dozor
 • doklad o kvalifikaci osoby, která bude vykonávat stavební dozor
 • projektová dokumentace
 • územně plánovací informace u ohlašované stavby, pokud ji vydal jiný orgán než  stavební úřad, kterému se podává ohlášení

územní souhlas, popřípadě územní rozhodnutí  ( pokud je  pro daný případ stavebním  zákonem vyžadován a  vydal jej jiný orgán než  stavební úřad, kterému je stavba ohlašována)

 • závazná stanoviska dotčených orgánů vyžadovaná zvláštním právním předpisem, pokud mohou být veřejné zájmy, které tyto orgány podle  zvláštního právního předpisu hájí,  provedením stavby dotčeny (např. ochrany přírody a krajiny, ochrany vod, ochrany ovzduší, ochrany zemědělského půdního fondu, ochrany lesa, památkové péče aj.)
 • stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, na kterou se stavba bude napojovat,  k možnosti a způsobu  napojení (vyznačená například na situačním výkrese), pokud nebyla opatřena při  územním řízení nebo při vydání územního souhlasu (např. elektrické energie, plynu, vody, tepla, kanalizace aj.)

Pokud máte všechny potřebné dokumenty, je třeba je doručit příslušnému stavebnímu úřadu. Úřad je povinen doručit vám stanovisko do 40-ti dnů – souhlasné nebo nesouhlasné.

 

Stavební povolení

 

Pro ohlášení stavby budete potřebovat formulář, který je dostupný na každém stavebním úřadě nebo na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj. V tomto formuláři je třeba vyplnit údaje o sobě jako stavebníkovi, o vlastním pozemku, staveništi, případném využití sousedního pozemku, napojení na komunikaci a inženýrské sítě, zpracovateli projektové dokumentace, rozsahu a účelu stavby, předpokládaných nákladech a také o firmě, která bude stavět a jak dlouho.

 Seznam dokumentů, které je třeba přiložit k získání stavebního povolení:

 • doklad prokazující vlastnické právo k pozemku nebo stavbě anebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření  anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě, pokud stavební úřad nemůže existenci takového práva ověřit v katastru nemovitostí
 • plná moc v případě zastupování stavebníka
 • projektová dokumentace stavby
 • plán kontrolních prohlídek stavby
 • údaje o  splnění požadavků dotčených orgánů  - jsou součástí projektové dokumentace
 • doklady o jednání s účastníky řízení (byla-li předem vedena)
 • územní rozhodnutí nebo územní souhlas  (pokud je vydal jiný správní orgán)
 • závazná stanoviska dotčených orgánů vyžadovaná zvláštním právním předpisem,      pokud mohou být veřejné zájmy, které tyto orgány podle  zvláštního právního předpisu hájí, provedením stavby dotčeny (např. ochrany přírody a krajiny, ochrany vod, ochrany ovzduší, ochrany zemědělského půdního fondu, ochrany lesa, památkové péče aj.)
 • stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, na kterou se stavba bude napojovat,  k možnosti a způsobu napojení, vyznačená například na situačním výkrese,  pokud nejsou využitelná stanoviska opatřená při územním řízení nebo při vydání územního souhlasu (např. elektrické energie, plynu, vody, tepla, kanalizace aj.)

Pokud máte všechny potřebné dokumenty, je třeba je doručit příslušnému stavebnímu úřadu. Vydání stavebního povolení trvá 30 – 60 dní. Úřad stavbu nepovolí, pokud by například byla v rozporu s regulačním plánem, územním rozhodnutím či územním souhlasem, nebo pokud s ní nesouhlasí některý dotčený orgán. Proti zamítnutí žádosti nebo zákazu ohlášené stavby se můžete odvolat na nadřízeném úřadě.

 

technologie stavby rodinných domů technologie stavby rodinných domů, ekonomika stavby, finanční analýzy...
Jak vše řešit efektivně, ekonomicky
v nově připravovaném webu se dozvíte podstatné informace o různých možnostech, jak správně udělat finanční rozvahu, jaké technologie stavby jsou pro váš záměr ty nejlepší a mnoho dalších podstatných informací o stavbě rodinného domu...
Více informací najdete na těchto webech:
stavba domu ekonomické pasivní stavby ekonomické nízkoenergetické stavby
Máte hotovo a chcete se přestěhovat
“Nebojte se svěřit své věci do péče,profesionálů -ohleduplný přístup k vašemu majetku je u nich samozřejmostí. Jejich technici jsou připraveni vyřešit jakýkoliv problém a naplánovat každý detail chystaného stěhování. A přesnou cenovou kalkulaci se dozvíte ještě před započetím práce.”

 

Podělte se s ostatními